Windmill

! در اینجا دانه ای کاشته شده

. . . به زودی شاهد رشد نهالی خواهیم بود